PREPSEC

PREPSEC

Information om PREPSEC

Den internationale organisation af trænere og andre interesserede i alle modellerne for social træning – samlet under metode-paraplyen PREPARE  – er fortsat under opbygning. Det kan måske bedst beskrives som et forsøg på at hive sig selv op ved håret, idet et ret ambitiøst program har vist sig at være en stor udfordring og alt går måske ikke så hurtigt som alle gerne ville have. Men det går fremad:

Ny hjemmeside
En ny hjemmeside – www.prepsec.org – er strukturelt ved at være på plads og de fleste informationer er overført fra den tidligere. Der er også begyndt at dukke informationer omkring aktiviteter for eller udført af medlemmer rundt omkring. Hovedparten af medlemmerne er primært fra den nordlige del af kloden – med flest medlemmer i de nordiske lande og i Nordamerika – men der dukker interesserede op flere steder.
En fortløbende diskussion af typer af medlemskab har ikke rigtig fundet sin endelige afklaring i bestyrelsen. Det er i sig selv en monumental udfordring af holde en gængs linie med medlemsdemokrati, der i nogle henseender primært udfolder sig på eller via internettet: on-line afstemninger, rapportering via e-mails, brug af Facebook m.v.
Fokus er i denne forbindelse at holde et vist og anstændigt bundniveau – og så bruge kræfterne på dels af få organisationen gjort til en formel enhed (hvilket er sket gennem en formel registrering i Norge) og dels at få så mange basis-informationer og dels på sigt deling af så mange arbejdsmæssige erfaringer som muligt inkluderet på hjemmesiden

Formelle retningslinier > kvalitetssikring i udførelsen af f.eks. A.R.T.
En af de større ‘projekter’ har været et forsøg på at få etableret et sæt retningslinier for, hvordan det kontinuerligt sikres, at A.R.T. med skyldigt hensyn til ‘lokal’ kultur og traditioner udføres på en faglig forsvarlig måde. Der er i dette både elementer af beskrivelser af grundlag for at kunne gennemføre grupper, krav/forventninger til trænere og rammer for arbejdet. I et kommende dokument vil også indgå forslag til, hvordan det mere eller mindre lokalt sikres, at udøverne følger den formelle struktur i A.R.T. Eller med andre ord sikre, at f.eks. alle 3 komponenter er inddraget i gruppeforløb.
På sigt vil der formentligt også blive plads til at viderebringe erfaringer med forskellige forsøg med anden struktur og måske ligefrem andet indhold – der er bare i Danmark gjort forsøg med individuelt A.R.T., forskellige tidsrammer o.l.
Det er travle mennesker, der er involveret i udarbejdelsen af de omtalte dokumenter og arbejdet går måske ikke helt så hurtigt frem som nogle kunne ønske. Der arbejdes lige nu ud fra en plan om at have et udkast klar til ‘offentliggørelse’ til sommer. Det hører også her med, at der naturligt nok med det aktuelle span i medlemsskaren af PREPSEC er forskellige traditioner omkring og opfattelser af karakteren af et sådant dokument – skal det være retningslinier eller formelle regler.

Konference
Ud fra en ønskværdig opfattelse ville det være optimalt om der med regelmæssige mellemrum kunne samles udøvere af og interesserede i PREPARE-modellerne. Det er i en organisation som PREPSEC desværre ikke muligt og der er derfor fokus på at finde samarbejdspartnere. Derfor vil der i år kunne ses et samartbejde med én anden organisation med lignende interesser gennem en såkaldt Præ-konference-dag forud for ENSEC’s konference i Budapest 29. – 31. august  EMSEC står for European Network for Social and Emotional Competence.
Præ-konferencen udgør en mulighed for interesserede uden kendskab til PREPARE-modellerne til at høre mere om disse, men der er også en mulighed for at være med til at dele erfaringer. På selve konferencen vil der være muligheder for at høre endnu mere om forskning, evalueringer mv.v. af emner, der er tæt knyttet til det arbejde, alle udøvere under PREPSEC må antages at kunne få udbytte af viden om.
Flere information på prepsec.org eller ensec2019.eltc.hu.

For egen regning og risiko: Niels Hjelm Veirup, medlem af bestyrelsen for PREPSEC

PREPSEC International er den globale organisation for alle, der er involveret eller interesseret i alle de modeller, der er samlet i den metode-portefølje, der betegnes som PREPARE. Meget af det udviklende arbejde inden for dette område blev gjort af Arnold Goldstein – suppleret gennem årene med en række ligestillede udviklere af de forskellige modeller.
Oprindeligt satte Arnold Goldstein arbejdet med at skabe et internationalt netværk i gang under betegnelsen icART, men for mange af de involverede aktører opstod et behov for en mere demokratisk og formel organisation. Dannelsen af den nye organisation under navnet PREPSEC International (PREPARE for Evidence based Practice in Social Emotional Competence) har nu været i gang de sidste 5 – 6 år, og den er fortsat under udvikling.

Fokus i organisationen er på (videre-)udvikling af modellerne, forskning og evaluering, støtte til implementering og udveksling af erfaringer – herunder arbejdes der med (delt) værtsskab for konferencer, opstilling af retningslinier for f.eks. vedligeholdelse af træner-kompetencer. Det betyder, at man som medlem har mulighed for at eller på sigt vil få adgang til:

  • adgang til kontakt med andre involverede og aktive aktører i de forskellige discipliner omfattet af PREPARE – hvoraf det nok mest af alt er A.R.T., der er flest aktive aktører i Tanken er, at der på sigt skal kunne samles beskrevne erfaringer – det kunne være i tekst, videoklip (med behørig tilladelse selvfølgelig) eller anden form for formidling – der ville blive tilgængelige via PREPSEC Internationals hjemmeside
  • standarder og norm-oversigter omkring såvel implementering som vedligeholdelse af træner-kompetence. Der er allerede dokumenter omkring implementering og et nyt dokument om sikring af træner-kvalitet er lige rundt om hjørnet.
  • beskrivelser af de enkelte del-modeller eller del-metoder i PREPARE – dels for at give inspiration, men også for på den måde at sikre en vis form for kvalitetssikring ved anvendelsen af de forskellige modeller
  • forskning eller evaluerings-præstationer. Der er begrænset forskning på området, men tanken er, at PREPSEC International skal kunne facilitere eller ligefrem presse på for at få mere forskning etableret. Der vil på sigt være en række engelsk-sprogede artikler o.l. gjort tilgængelig på hjemmesiden – men det skal understreges, at organisation ikke står inde for alt offentliggjort materiale, men forsøger at medvirke til en formidling
  • konferencer, seminarer og træning i og omkring de forskellige modeller indenfor PREPARE. Typisk vil de være arrangeret i et partnerskab med nationale organisationer. Den seneste fandt sted i Wroclaw i Polen i oktober sidste år – og der har tidligere været konferencer i Norge og USA. Materiale fra sådanne arrangementer vil gradvist blive tilgængeligt på hjemmesiden.
  • Organisatorisk er PREPSEC International bygget op af en bestyrelse med repræsentation fra hele verden (hvor PREPARE findes) og en række komitéer, der arbejder med ovenstående: f.eks. er der en komite for forskning, en komite for kvalitetssikring, en komite for afholdelse af konferencer osv.
    Det hører med til historien, at opbygning af en global organisation har sine udfordringer – og de er store, men der arbejdes målrettet med at få de mere praktiske og kommunikative udfordringer overkommet. Så medlemsskab her og nu er en støtte til udviklingen af organisationen og forhåbentligt vil der indenfor en overskuelig fremtid være mere at hente fra hjemmeside o.l. – alt sammen til gavn for den enkelte træners eller anden interesseret ‘s anvendelse af modellerne i PREPARE.