PREPSEC

PREPSEC

Information om PREPSEC

Den internationale organisation af trænere og andre interesserede i alle modellerne for social træning – samlet under metode-paraplyen PREPARE  – er fortsat under opbygning. Det kan måske bedst beskrives som et forsøg på at hive sig selv op ved håret, idet et ret ambitiøst program har vist sig at være en stor udfordring og alt går måske ikke så hurtigt som alle gerne ville have. Men det går fremad:

Ny hjemmeside
En ny hjemmeside – www.prepsec.org – er strukturelt ved at være på plads og de fleste informationer er overført fra den tidligere. Der er også begyndt at dukke informationer omkring aktiviteter for eller udført af medlemmer rundt omkring. Hovedparten af medlemmerne er primært fra den nordlige del af kloden – med flest medlemmer i de nordiske lande og i Nordamerika – men der dukker interesserede op flere steder.

 

NYT fra PREPSEC

Bestyrelsen for PREPSEC International har haft et af deres sjældne ansigt-ti-ansigt møder i forbindelse med den europæiske konference i ENSEC (European Network for Social and Emotional Competence), der fandt sted  i slutningen af august. Da konferencen havde flere af bestyrelsesmedlemmerne på programmet med deltagelse, oplæg og workshops, var det oplagt at forsøge at gennemføre et af de meget sjældne bestyrelsesmøder, hvor det alle var i samme rum. Normalt foregår møderne via Skype med alt, hvad det nu medfører af udfald og vanskeligheder.

En sådan lejlighed gav mulighed for en meget omfattende dagsorden – og der var en livlig drøftelse af mange aspekter ved  organisationens arbejde.  Det er fortsat en større udfordring at drive en organisation med en bestyrelse spredt over store dele af verden, men jeg skal spare læserne af dette for alle de mere trivielle  detaljer, men blot nævne nogle af de vigtigste. Bestyrelsen besluttede sig for en lidt anden medlems-organisering end oprindeligt. Der vil sådan set være to forskellige former for medlemskab:
i)  et indtil videre gratis medlemskab, hvor man modtager informationer primært via hjemmesiden (prepsec.org)
ii) et egentligt medlemskab, hvor der opkræves et minimalt kontingent, der så fremover vil give adgang til tekniske hjælpemidler, webinarer o.l. Det er for tidligt helt at klargøre, hvad der bliver tilgængeligt hvornår osv., men det er tanken, at det skulle give aktive trænere hjælpemuligheder fremover

I disse tider er det ikke nemt for en international organisation at få fodfæste på det finansielle ‘område’. Blot det at få en bankkonto i et andet land, har vist sig at være temmeligt udfordrende, men der er håb om, at det nu lykkes. Det skulle gøre indmeldelse, registrering og betaling for medlemskab mere håndterbart end det har været indstil nu, hvor en afgået kasserer har måtte gøre et større frivilligt arbejde med at holde styr på de i øvrigt begrænsede økonomiske ressourcer. I forbindelse nogle af disse besværligheder, er det også blevet besluttet, at der skal etableres et revisions-udvalg. Formålet er at sikre, at de midler, organisationen råder over, faktisk anvendes i henhold til god forvaltningsskik og i henhold til PREPSEC Internationals formål.

Bestyrelsen har også haft mere ‘faglige’ drøftelser. Der er i Quebec i Canada en flot ART-trænere, der arbejder med at forsøge at lave en slags on-line uddannelse af trænere, der ikke fuldstændig skulle eliminere den kendte form – der ser forskellig ud rundt om i verden når det kommer til især omgang og længde. Især oplæg om baggrunden for og teorierne bag PREPARE/ART kunne muligvis have en fremtid på denne måde.
Bestyrelsen har også set på udviklingen omkring Social Perceptions Træning, da det som nok flere i Danmark ved er en mulighed som forlængelse af ART-forløb eller måske ligefrem være et alternativ.

Bestyrelsen godkendte også et oplæg om Kvalitetssikring af arbejdet med PREPARE-modellerne. Dokumentet, der inden længe vil blive offentliggjort på hjemmesiden, har været flere år undervejs. En af årsagerne til dette har været, at udgangspunktet for medlemmerne af den komité, der stod for arbejdet, har været vidt forskelligt. Der til kommer udfordringen med at skabe et dokument, der både rummer retningslinier og gode råd for arbejdet med især ART. Tanken er opfordre alle interesserede til at komme med bidrag – erfaringer, argumenter og deling af viden – der kan befordre en udvikling af dokumentet, således at det på sigt kan virke som et grundlag for arbejdet med ART og på sigt andre PREPARE-modeller. Faktisk kan dokumentet – der desværre indtil videre kun findes på engelsk – bruges som en slags checkliste i forhold til evaluering af eller forberedelse til igangsætning af forløb med en af PREPARE-modellerne.

Endelig har fokus været på de forskellige komitéer, der findes i PREPSEC International. Konference-komitéen vil forsøge at findes nationale partnere til at arrangere seminarer, således at eventuelle nationale møder kunne kombineres med et efterfølgende eller parallelt arrangement åben for alle interesserede fra andre lande. Der forsøges også pustet lidt mere liv i forsknings-komitéen, så bl.a. formidlingen af relevante forskningsprojekter gøres mere) tilgængelige for PREPSEC Internationals medlemmer.

For egen regning og risiko: Niels Hjelm Veirup, medlem af bestyrelsen for PREPSEC

PREPSEC International er den globale organisation for alle, der er involveret eller interesseret i alle de modeller, der er samlet i den metode-portefølje, der betegnes som PREPARE. Meget af det udviklende arbejde inden for dette område blev gjort af Arnold Goldstein – suppleret gennem årene med en række ligestillede udviklere af de forskellige modeller.
Oprindeligt satte Arnold Goldstein arbejdet med at skabe et internationalt netværk i gang under betegnelsen icART, men for mange af de involverede aktører opstod et behov for en mere demokratisk og formel organisation. Dannelsen af den nye organisation under navnet PREPSEC International (PREPARE for Evidence based Practice in Social Emotional Competence) har nu været i gang de sidste 5 – 6 år, og den er fortsat under udvikling.

Fokus i organisationen er på (videre-)udvikling af modellerne, forskning og evaluering, støtte til implementering og udveksling af erfaringer – herunder arbejdes der med (delt) værtsskab for konferencer, opstilling af retningslinier for f.eks. vedligeholdelse af træner-kompetencer. Det betyder, at man som medlem har mulighed for at eller på sigt vil få adgang til:

  • adgang til kontakt med andre involverede og aktive aktører i de forskellige discipliner omfattet af PREPARE – hvoraf det nok mest af alt er A.R.T., der er flest aktive aktører i Tanken er, at der på sigt skal kunne samles beskrevne erfaringer – det kunne være i tekst, videoklip (med behørig tilladelse selvfølgelig) eller anden form for formidling – der ville blive tilgængelige via PREPSEC Internationals hjemmeside
  • standarder og norm-oversigter omkring såvel implementering som vedligeholdelse af træner-kompetence. Der er allerede dokumenter omkring implementering og et nyt dokument om sikring af træner-kvalitet er lige rundt om hjørnet.
  • beskrivelser af de enkelte del-modeller eller del-metoder i PREPARE – dels for at give inspiration, men også for på den måde at sikre en vis form for kvalitetssikring ved anvendelsen af de forskellige modeller
  • forskning eller evaluerings-præstationer. Der er begrænset forskning på området, men tanken er, at PREPSEC International skal kunne facilitere eller ligefrem presse på for at få mere forskning etableret. Der vil på sigt være en række engelsk-sprogede artikler o.l. gjort tilgængelig på hjemmesiden – men det skal understreges, at organisation ikke står inde for alt offentliggjort materiale, men forsøger at medvirke til en formidling
  • konferencer, seminarer og træning i og omkring de forskellige modeller indenfor PREPARE. Typisk vil de være arrangeret i et partnerskab med nationale organisationer. Den seneste fandt sted i Wroclaw i Polen i oktober sidste år – og der har tidligere været konferencer i Norge og USA. Materiale fra sådanne arrangementer vil gradvist blive tilgængeligt på hjemmesiden.
  • Organisatorisk er PREPSEC International bygget op af en bestyrelse med repræsentation fra hele verden (hvor PREPARE findes) og en række komitéer, der arbejder med ovenstående: f.eks. er der en komite for forskning, en komite for kvalitetssikring, en komite for afholdelse af konferencer osv.
    Det hører med til historien, at opbygning af en global organisation har sine udfordringer – og de er store, men der arbejdes målrettet med at få de mere praktiske og kommunikative udfordringer overkommet. Så medlemsskab her og nu er en støtte til udviklingen af organisationen og forhåbentligt vil der indenfor en overskuelig fremtid være mere at hente fra hjemmeside o.l. – alt sammen til gavn for den enkelte træners eller anden interesseret ‘s anvendelse af modellerne i PREPARE.